fbpx

Regulamin Promocji „Okna 2020”

Oknar > Aktualności > Regulamin Promocji „Okna 2020”

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Promocji „Okna 2020” zwanej dalej „Promocją” jest spółka OKNAR KĘPNO SP. Z O.O. z siedzibą w miejscowości Świba nr 78, 63-600 Kępno, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000523657; NIP 6192021655; REGON 302823185, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 23 listopada 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
 3. Wszelkie informacje o Promocji będą zamieszczane przez Organizatora na stronie internetowej Organizatora w zakładce Aktualności – Wydarzenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Wszelkie decyzje Organizatora co do jakiegokolwiek aspektu Promocji mają charakter wiążący i ostateczny.
 5. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium kraju – Polska.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu promocji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki powstałe wskutek zmiany, wydłużenia lub odwołania Promocji.
 8. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i przekazania informacji o wprowadzonych zmianach.
 9. Prawem właściwym dla realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zasady Promocji

 1. W Promocji może uczestniczyć każdy Klient Organizatora będący osobą fizyczną.
 2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 4. W ramach Promocji Organizator udziela każdemu Klientowi, który przy zamówieniu okaże ulotkę reklamową, rabatu w max. wysokości 15% wartości zamówienia, zwanego dalej „Rabatem” z zastrzeżeniem zapisów wskazanych poniżej.
 5. Rabat obliczany jest od kwoty netto w wycenie otrzymanej od BOK.
 6. Promocja nie obejmuje montażu.
 7. Rabat będzie obliczany przez Organizatora w sposób następujący:
 • Wycena do 20 000 zł brutto – 5% rabatu;
 • Wycena od 20 000 zł – 50 000 zł brutto – 10% rabatu;
 • Wycena powyżej 50 000 zł – 15% rabatu.

Polityka prywatności

 1. W związku z organizacją i realizacją Promocji, Organizator może przetwarzać dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka OKNAR KĘPNO SP. Z O.O. z siedzibą w miejscowości Świba nr 78, 63-600 Kępno.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych („dane”) należy przesyłać na adres biuro@oknar.pl lub na podany wyżej adres poczty tradycyjnej.
 4. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie:
  1. art. 6 pkt. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) zwane dalej „RODO” w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Produktów zawartej pomiędzy Panią/Panem (Gościem) a Administratorem Danych, zwana dalej „Umową”,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych,
  3. art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy,
  4. art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania dotyczącego Promocji oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.
 5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. przy czym nie jest planowane przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Produktów,
  2. udzielenia Rabatu,
  3. odpowiedzi na zapytanie,
 7. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres trwania Promocji, a także po jej zakończeniu, w celu jej rozliczenia z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z realizacją Promocji lub też z daną osobą biorącą udział w Promocji lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 8. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 10. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 11. Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu udziału Pani/Pana w organizowanej Promocji i udzielenia Pani/Panu Rabatu przez Organizatora. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych w niektórych przypadkach nie będzie mógł zostać Pani/Panu udzielony Rabat przez Organizatora Promocji.
 12. Pani/Pana dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi księgowe.
 13. Poza wskazanymi podmiotami dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 14. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).